Všeobecné a stornovací podmínky

Všeobecné a stornovací podmínky č. 1 ze dne 22.3.2010

1. Úvodní ustanovení

Ilona Šmiková – Uphill Travel se sídlem v Rokytnici nad Jizerou 3/247, IČ 61201405 (dále jen Uphill Travel) je cestovní agentura, jejímž hlavním posláním je uspokojovat zájemce v oblasti cestovního ruchu.

Všeobecné a stornovací podmínky upravují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a cestovní agenturou Uphill Travel.

Naše agentura zajišťuje pouze ubytování, dopravu si zákazník zajišťuje a hradí sám.

2. Objednávání pobytů a platební podmínky

Pobyt lze objednat elektronickou poštou , písemně, telefonicky, nebo osobně v naší agentuře. Pokud je objekt v požadovaném termínu volný, Uphill Travel potvrdí objednávku a současně zašle fakturu na vyúčtování zálohy a doplatku. Zaplacením zálohy se objednávka stane závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné a stornovací podmínky.

a) zaplacení zálohy: Zálohu ve výši 30% z celkové ceny pobytu je zákazník povinnen uhradit (rozumí se den připsání na účet Uphill Travelu) do 3 dnů od data objednání, pokud nebude záloha v tomto termínu uhrazena, je to chápáno jako zrušení objednávky a objekt bude uvolněn pro další zákazníky.

b) doplatek pobytu: Doplatek celkové ceny pobytu musí být připsán na účet Uphill Travelu nejpozději 42 dní před začátkem pobytu, pokud nebude doplatek zaplacen v tomto termínu, vstupují v platnost stornovací podmínky.

V případě objednání pobytu v kratší době než 42 dnů před nástupním termínem, je zákazník povinen uhradit 100% ceny pobytu do data uvedeného na faktuře.

Po doplacení celkové ceny pobytu, vystaví a zašle Uphill Travel zákazníkovi „voucher“ (ubytovací poukaz) a popis cesty k objektu, příp. další důležité informace tak, aby je měl zákazník k dispozici nejpozději do 10 dnů před zahájením pobytu.

3. Cena za pronájem objektu

Cena zahrnuje: spotřebu vody, elektrické energie (plynu), ložní prádlo (dle počtu osob, 1 set /1 týden/1 osoba), závěřečný úklid objektu, pokud není uvedeno jinak.

4. Ubytovací pokyny

Začátek pronájmu objektu je v den nástupu obvykle mezi 15. a 18. hodinou. Konec pronájmu je obvykle v sobotu do 10ti hodin. Individuální přizpůsobení začátku nebo konce pobytu je nutno dohodnout předem.

Při předání seznámí pronajímatel či správce zákazníka s objektem a předá klíče od objektu. Pronajímatel (správce) má právo vyžádat si od zákazníka kauci na dobu pobytu v obvyklé výši 3 000 Kč/objekt (pokud není uvedeno jinak). Po skončení pobytu si pronajímatel (správce) překontroluje stav objektu a bude-li vše v pořádku, vrátí zákazníkovi složenou kauci.

Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude uveden na voucheru. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud pronajímatel (správce) zjistí nedodržení této podmínky, má právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.

V případě, že jsou povolena domácí zvířata, jedná se vždy o jedno zvíře (např. pes). Případné ubytování dalšího zvířete je nutné dohodnout předem. Za každé domácí zvíře se platí na místě pronajímateli poplatek obvykle ve výši Kč 390,– / zvíře/ týden (přesná částka je uvedena na faktuře).

Upozorňujeme, že v některých objektech je jediným zdrojem vody vlastní studna (někdy jen s užitkovou vodou) a zejména v teplých letních dnech je třeba vodou šetřit. Objekty jsou vybaveny dle vkusu a finančních možností jednotlivých pronajímatelů. Schody do podkroví mohou být v některých objektech velmi příkré a podkroví často mívá zkosené stropy.

Provoz bazénů, které jsou k dispozici u některých objektů, je obvykle v červenci a v srpnu (pokud není uvedeno jinak).

Během užívání objektů je nutno dodržovat „domovní řád“ jednotlivých objektů, tak jak jej stanoví každý pronajímatel.

5. Účastníci pobytů

Účastník pobytu musí před nástupem pobytu dosáhnout 18ti let. Osoby mladší 18ti let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce, případně v doprovodu odpovědné osoby starší 18ti let.

6. Stornovací podmínky

a) zrušení pobytu ze strany zákazníka

Zákazník má právo kdykoliv před počátkem pronájmu odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno Uphill Travelu. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit Uphill Travelu následující storno poplatky:

  • při stornování v den příjezdu nebo později : 100% celkové ceny
  • při stornování v období od 28. dne (včetně) po den, kdy začíná nájemní termín : 90 % celkové ceny
  • při stornování v období od 42. dne (včetně) po 28-ý den před počátkem nájemního termínu: 60 % celkové ceny
  • při stornování v období do 42 dnů před počátkem nájemního termínu: 30 %

Pokud zákazník nenastoupí na ubytování bez předchozího storna, má Uphill Travel nárok na úhradu plné ceny pronájmu.

V případě, že zákazník v průběhu pronájmu svévolně zruší část svého pobytu, nemá nárok na žádnou finanční náhradu.

Uphill Travel má právo již zaplacenou zálohou pokrýt případné storno poplatky. V případě, že bude storno poplatek vyšší než již zaplacená záloha, je zákazník povinen tento rozdíl uhradit nejpozději do 10ti dnů od písemného zrušení pobytu. Pokud tak zákazník neučiní, má Uphill Travel právo na smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý den prodlení.

V případě, že bude zaplacená záloha vyšší než případný storno poplatek, zavazuje se Uphill Travel případný rozdíl uhradit zákazníkovi do 10ti dnů od obdržení oznámení o zrušení objednávky.

b) zrušení pobytu ze strany Uphill Travelu

Uphill Travel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné pobyt zajistit. V takovém případě nabídne Uphill Travel zákazníkovi v rámci svých možností adekvátní náhradní objekt. Jestliže není možné adekvátní náhradní objekt nabídnout nebo zákazník nabízenou náhradu odmítne, vrátí Uphill Travel zákazníkovi již zaplacenou cenu pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady.

7. Odpovědnost za škody

Zákazník užívá objekt a jeho příslušenství na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození majetku, ztrátu či odcizení majetku , za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě po celou dobu pobytu Uphill Travel nezodpovídá, stejně tak za přírodní katastrofy, teroristické útoky, stávky, násilí všeho druhu apod.

8. Pojištění

Účastníci pobytů nejsou ze strany Uphill Travelu pojištěni a toto není v ceně pobytu zahrnuto. Pojištění si zabezpečují účastníci pobytu na vlastní náklady samostatně.

9. Reklamace

a) Všechny námi nabízené objekty jsme osobně prověřili, zjistí-li však zákazník případné nedostatky nebo závady na objektu, musí je reklamovat na místě u pronajímatele (správce), který odpovídá za stav objektu. Pokud nebude nedostatek vyřešen v přiměřené lhůtě a takto se podepíše na kvalitě pobytu, musí zákazník bezodkladně informovat Uphill Travel, který se postará o vyřízení stížnosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

b) Za případné změny v okolí objektu (např. zrušení restaurace, obchodu, lyž. vleku, koupaliště apod.)Uphill Travel nezodpovídá . Snažíme se, aby byly tyto informace co nejaktuálnější, avšak nemůžeme nést odpovědnost za veřejné zdroje, ze kterých tyto informace čerpáme. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou pouze orientační.

c) Uphill Travel nezodpovídá za výskyt hmyzu, hlodavců a zvířat v objektech a jejich okolí, dále pak za příjem a kvalitu televizního signálu, kvalitu pitné vody a za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů.

d) Některé objekty se nachází ve volné přírodě a pro přístup k nim je třeba užít místní komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivnit aktuální počasí. Proto za kvalitu těchto cest nemůže Uphill Travel nést zodpovědnost a zákazník to bere na vědomí.

e) Není možné reklamovat starší vybavení objektu, vybavení kuchyně, strmost schodišť. Vybavení objektu je popsáno na webových stránkách www.uphilltravel.cz , proto lze reklamovat pouze chybějící vybavení oproti popisu objektu.

10. Platnost podmínek

Tyto Všeobecné a stornovací podmínky nabývají účinnosti dnem 22.3.2010 a jsou platné do doby vyhlášení nových.